Company Logo

Fundusz remontowy

Stawki opłat

 Archiwum Walnego Zgromadzenia 2017

  Protokół Prezydium Walnego Zgromadzenia 2017 r.

  Zawiadomienie - Część I Walnego Zgromadzenia

  Zawiadomienie - Część II Walnego Zgromadzenia

  Zawiadomienie - Część III Walnego Zgromadzenia

  Projekt uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu

  Sprawozdanie Zarządu za 2016 r.

  Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r.

  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

  Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

  Projekt uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej

  Sprawozdanie Rady Nadzorczej

  Projekt uchwały o udzieleniu absolutorium p. Jarosławowi Skopkowi

  Projekt uchwały o udzieleniu absolutorium p. Teresie Orzechowskiej

  Projekt uchwały o udzieleniu absolutorium p. Annie Świerczyńskiej

  Projekt uchwały upoważniającej Zarząd do zaciągania zobowiązań

  Projekt uchwały o podziale zysku netto za 2016 r.

  Projekt uchwały upoważniającej Zarząd do zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, części działki nr 24/2

  Projekt uchwały upoważniającej Zarząd do zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, części działki nr 80/1

  Projekt uchwały upoważniającej Zarząd do zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, części działki nr 432

  Projekt uchwały upoważniającej Zarząd do zbycia nieruchomości gruntowej, części działki nr 179

Znajdź w Serwisie

Gala 60 lat

WebMon Ista Connect

BuaXua CalendarCopyright © 2012-2018 SM Zjednoczeni.