Company Logo

Fundusz remontowy

Stawki opłat

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność spółdzielni. Czuwa nad pracą zarządu, koryguje nieprawidłowości, a w szczególnych przypadkach zastępuje zarząd. Jest także instancją odwoławczą od decyzji zarządu w sprawach dotyczących praw członków.

Zadania kontrolno-nadzorcze

Zadania kontrolne i nadzorcze rada realizuje przez:

 • badanie okresowych sprawozdań finansowych spółdzielni pod względem rzetelności i prawidłowości;

 • dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię zadań gospodarczych z uwzględnieniem przestrzegania praw jej członków, np. ocena wykonania planów remontowych i modernizacyjnych lub ocena efektywności inwestycji i eksploatacji w świetle skarg i wniosków członków;

 • kontrolowanie sposobów załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i ich członków tzn. wniosków zebrań grup członkowskich, rad mieszkańców, osiedli i innych organów;

 • rozpatrywanie skarg na działalność zarządu m.in. pism, wniosków, odwołań od decyzji, przy czym rada powinna przestrzegać statutowych terminów na ich rozpatrzenie;

 • składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających wyniki kontroli oraz ocenę sprawozdań finansowych;

 • czuwanie, aby przynajmniej raz na 3 lata, a w okresie budowy budynków mieszkalnych lub likwidacji corocznie, spółdzielnia została poddana lustracji.

Zadania zarządzające

Kompetencje zarządzające rady:

 • podejmowanie i zatwierdzanie programów inwestycyjnych, planów wydatków i dochodów spółdzielni, proporcji rozłożenia kosztów działalności spółdzielni na różne grupy członków;

 • podejmowanie uchwał dotyczących nabycia i obciążenia nieruchomości (ustanowienie hipoteki oraz oddanie w długoletnią dzierżawę lub najem nieruchomości);

 • uchwalanie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowanie z nich;

 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;

 • wyrażanie zgody na obciążenie właścicieli lokali użytkowych kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej;

 

Zadania reprezentacyjne

Rada reprezentuje spółdzielnię w czynnościach prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu. Ponadto, jeżeli zarząd spółdzielni wniósł powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, rada może zadecydować o uchyleniu takiej uchwały. W imieniu spółdzielni rada nadzorcza zwołuje walne zgromadzenie na wniosek uprawnionych podmiotów, w sytuacji gdy zarząd nie wykona tego obowiązku. Jeżeli statut tak stanowi, rada nadzorcza ma prawo powołać lub odwołać członków zarządu lub też ich zawiesić w związku z działalnością prowadzoną niezgodnie z prawem lub statutem.

Kiedy rada nadzorcza a kiedy komisja rewizyjna?

Regulacje statutowe mogą ograniczać funkcję zarządzającą rady nadzorczej na rzecz walnego zgromadzenia. W takim przypadku rada nadzorcza może zmienić nazwę na komisja rewizyjna.

Statystyka

Odsłon artykułów:
3059426

Znajdź w Serwisie

Gala 60 lat

BuaXua CalendarCopyright © 2012-2018 SM Zjednoczeni.