Company Logo

Fundusz remontowy

Stawki opłat

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, do którego kompetencji należą wszystkie kluczowe sprawy związane z działalnością spółdzielni. Walne zgromadzenie pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną, uchwala akty prawa wewnątrzspółdzielczego – statut i regulaminy.

Kompetencje walnego zgromadzenia

Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej zajmuje się przede wszystkim:

 • uchwalaniem kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

 • rozpatrywaniem sprawozdań rady, zatwierdzaniem sprawozdań rocznych i finansowych oraz podejmowaniem uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielaniem absolutorium członkom zarządu;

 • rozpatrywaniem wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

 • podejmowaniem uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;

 • podejmowaniem uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

 • podejmowaniem uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

 • oznaczaniem najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;

 • podejmowaniem uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;

 • rozpatrywaniem w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;

 • uchwalaniem zmian statutu.

W małych spółdzielniach walne zgromadzenie decyduje także o wysokości opłat za mieszkanie, inwestycjach, przeprowadzanych remontach. W dużych spółdzielniach zadania te wykonuje przeważnie rada nadzorcza.

Zwoływanie i obradowanie

Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd spółdzielni przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Na wniosek rady nadzorczej lub jednej dziesiątej członków spółdzielni zarząd obowiązany jest zwołać dodatkowe posiedzenie walnego zgromadzenia. Niedopuszczalne jest samowolne zwołanie zgromadzenia przez samych członków. Przynajmniej 21 dni przed terminem obrad członkowie powinni być zawiadomieni o planowanym posiedzeniu. Zawiadomienia dokonuje się pisemnie poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych, a w stosunku do członków nie zamieszkałych w lokalu – na wskazany przez nie adres za pośrednictwem poczty.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Podczas głosowań każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom.

Członkowie mogą na własny koszt korzystać z pomocy prawnej lub zasięgać opinii ekspertów, jednak osoby te nie mają prawa do zabierania głosu podczas obrad zgromadzenia.

Małoletni oraz ubezwłasnowolnieni są uczestnikami zgromadzenia poprzez swoich przedstawicieli ustawowych.

Do udziału w walnym zgromadzeniu uprawnieni zostali przedstawiciele związku rewizyjnego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej, którzy posiadają głos doradczy. Ich obecność na zgromadzeniu jest szczególnie wskazana przy rozpatrywaniu wniosków z przeprowadzonej lustracji spółdzielni, a także w sytuacji, gdy powstały konflikt interesów między członkami grozi naruszeniu prawa lub praw członków.

Organ uprawniony do zwoływania walnych zgromadzeń, czyli zarząd spółdzielni ma obowiązek powiadomić członków, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą o czasie, miejscu i porządku obrad.

Kto może zgłaszać projekty uchwał?

Prawo zgłaszania projektów uchwał oraz żądania zamieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia przysługuje zarządowi, radzie nadzorczej oraz grupie co najmniej 10 członków – w terminie do 15 dni przed dniem obrad. Podczas głosowania każdemu z członków, niezależnie od udziałów przysługuje jeden głos. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują od chwili ich przyjęcia, chyba, ze co innego wynika z ich treści.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej powinien zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie na złożone na piśmie żądanie rady nadzorczej lub przynajmniej 1/10 członków, ale nie mniej niż trzech, jeżeli statut inaczej nie przewiduje.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony pisemnie ze wskazaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad oraz z wymaganą liczbą podpisów członków. W określonych przypadkach walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli zarząd nie zwoła zgromadzenia, zwołuje je rada nadzorcza. W przypadku bezczynności rady nadzorczej członkowie spółdzielni mogą wystąpić o zwołanie obrad do związku rewizyjnego w którym spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej.

Zebrania przedstawicieli

Statut spółdzielni innej niż mieszkaniowa może stanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy określoną liczbę, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim wypadku statut powinien określać zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa.

Statystyka

Odsłon artykułów:
3062110

Znajdź w Serwisie

Gala 60 lat

BuaXua CalendarCopyright © 2012-2018 SM Zjednoczeni.