• Drukuj

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Zjednoczeni”

 

Do podstawowych funkcji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej należy podejmowanie w jej imieniu wszelkiego rodzaju czynności oraz reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz.

Kompetencje Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie do właściwości innych organów Spółdzielni, a w szczególności:

 • podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz zawieranie umów dotyczących lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 • sporządzanie projektów planów gospodarczych,
 • prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalanych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych, prawnych i finansowych,
 • ochrona majątku Spółdzielni,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz ich przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń lub jego części,
 • zaciąganie zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań, do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie;
 • udzielanie pełnomocnictw,
 • współdziałanie z organami samorządu i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wysokości opłat za używanie lokali,
 • podejmowanie decyzji w sprawie umarzania lub odstępowania od naliczania, w szczególnych sytuacjach, w całości lub w części, odsetek za zwłokę z tytułu opłat za używanie lokalu.
 • zarządzanie częściami wspólnymi wyodrębnionych nieruchomości.

Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności: Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.