Działy Spółdzielni

Przedstawiamy Państwu Działy Naszej Spółdzielni obsługujące mieszkańców. Aby ułatwić Państwu szybszy kontakt przy załatwianiu różnych spraw, przybliżamy czym zajmują się poszczególne działy.

Dział Obsługi Mieszkańców zajmuje się:

W zakresie ogólnym:

 • współpracą z kancelarią notarialną w sprawie uzgodnień terminów spisania aktów notarialnych dotyczących wyodrębnienia własności lokali z ułamkową częścią gruntu, przygotowaniem dokumentów i zawieraniem w imieniu SM „Zjednoczeni” umów ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesieniem własności lokalu na rzecz osób uprawnionych,
 • analizowaniem potrzeb mieszkaniowych członków, pilotowaniem ogłoszeń do gazet w sprawie wolnych prawnie mieszkań, braniem udziału w przetargach dotyczących mieszkań,
 • odpisywaniem na różne pisma przychodzące do Działu Obsługi Mieszkańców,
 • uczestniczeniem w posiedzeniach Zarządu celem omawiania spraw dotyczących Działu Obsługi Mieszkańców.

W zakresie spraw członkowskich:

 • prowadzeniem akt członkowskich oraz rejestru członków,
 • załatwianiem czynności związanych z uzyskiwaniem członkostwa oraz skreślaniem z rejestru członków, w wyniku jego ustania,
 • załatwianiem czynności administracyjnych związanych z aktami kupna – sprzedaży lokali, darowiznami, spadkami, licytacjami, zamianami,
 • przygotowywaniem dokumentów dot. zasiedlania mieszkań prawnie wolnych w drodze przetargu na ustanowienie i przeniesieniem w odrębną własność,
 • przygotowaniem niezbędnych dokumentów związanych z przenoszeniem odrębnej własności lokali dla kancelarii notarialnej,
 • wydawaniem zaświadczeń określających status prawny do lokali mieszkalnych oraz garaży, niezbędnych w postępowaniach spadkowych, przy sporządzaniu aktów notarialnych oraz wpisach do ksiąg wieczystych itp.,
 • prowadzeniem rejestru e-usług dla właścicieli lokali.

Obsługa członków i osób nie będących członkami Spółdzielni

 • wyjaśnianiem naliczeń rozliczeń i sald opłat eksploatacyjnych,
 • dokonywaniem zmian w naliczeniach opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne na podstawie oświadczonej liczby osób i zaliczek wody,
 • obsługą osób przeprowadzających zamianę, sprzedaż mieszkań i garaży, darowiznę, spadek,
 • rozpatrywaniem i opracowywaniem wniosków o przeniesienie spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa do lokali w odrębną własność,
 • przyjmowaniem i prowadzeniem spraw związanych w przeniesieniem praw do lokali w odrębną własność na wniosek właściciela,
 • obsługą członków spółdzielni i osób nie będących członkami Spółdzielni w zakresie dodatków mieszkaniowych,
 • przyjmowaniem formularzy zgłoszeniowych o umożliwienie dostępu do systemu E-usługi.

Kierownik Działu Alicja Motowidło tel. 52 342 70 76 w. 38, e-mail: a.motowidlo@smzjednoczeni.pl

Pracownicy Działu:

Grażyna Boniewicz tel. 52 342 70 76 w. 39, e-mail: g.boniewicz@smzjednoczeni.pl
Magdalena Marecka tel. 52 342 70 76 w. 37, e-mail: m.marecka@smzjednoczeni.pl
Beata Rydlewska tel. 52 342 70 76 w. 40, e-mail: b.rydlewska@smzjednoczeni.pl

Dział Czynszów i Windykacji Należności zajmuje się tematami w zakresie:

opłat eksploatacyjnych:

 • naliczaniem opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
 • dokonywaniem zmian wysokości stawek opłat zależnych i niezależnych od Spółdzielni,
 • comiesięcznym dokonywaniem zmian wysokości opłat na podstawie indywidualnego zgłoszenia lokatora np. liczby zamieszkałych osób w lokalu lub zaliczkowych opłat za media,
 • ustalanie salda opłat eksploatacyjnych,
 • wysyłaniem aneksów opłat i faktur VAT,
 • sporządzaniem dokumentów księgowych,
 • ewidencją i kontrolowaniem płatności osób posiadających dodatki mieszkaniowe,
 • korespondencją z mieszkańcami.

windykacji należności:

 • bieżąca analizą zaległości i monitorowaniem terminowego regulowania opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
 • informowaniem o zaległościach w opłatach i wysyłanie wezwań do zapłaty,
 • zawieranie porozumień dotyczących ratalnej spłaty zadłużenia,
 • sporządzaniem dokumentacji dla Kancelarii radców prawnych, celem dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • obsługa mieszkańców w zakresie spraw windykacyjnych oraz udzielanie informacji dotyczących etapu postępowania sądowego, egzekucyjnego i eksmisyjnego (w tym licytacji komorniczych),
 • sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Długów o wpis i wykreślenie,
 • udział w spotkaniach osób zadłużonych z przedstawicielami Rady Nadzorczej.

Kierownik Działu Hanna Jachowska tel. 52 342 70 76 w. 14, e-mail: h.jachowska@smzjednoczeni.pl

Pracownicy Działu:

 • zajmujący się naliczeniem opłat eksploatacyjnych:

Ilona Górka tel. 52 342 70 76 w. 15, e-mail: i.gorka@smzjednoczeni.pl
Wanda Pietrzak tel. 52 342 70 76 w. 15, e-mail: w.pietrzak@smzjednoczeni.pl

 • zajmujący się windykacją należności:

Zofia Jaworska tel. 52 342 70 76 w. 22, e-mail: z.jaworska@sm.zjednoczeni.pl
Anna Janowicz tel. 52 342 70 76 w. 22, e-mail: a.janowicz@smzjednoczeni.pl
Małgorzata Kempa tel. 52 342 70 76 w. 47, e-mail: m.kempa@smzjednoczeni.pl

Zachęcamy wszystkie osoby posiadające zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych do kontaktu z Działem Czynszów i Windykacji Należności w celu ugodowego rozwiązania problemu. Polubowne załatwienie sprawy chroni Państwa przed dodatkowymi kosztami postępowania sądowo-egzekucyjnego.

Dział Rozliczeń Mediów zajmuje się m.in.:

 • kontrolą dostarczanych przez firmy obsługujące rozliczeń energii cieplnej sporządzonych
  na podstawie odczytów podzielników kosztów;
 • sporządzaniem arkuszy rozliczeń wszystkich mediów dla użytkowników lokali,
 • przyjmowaniem i rozpatrywanie reklamacji dotyczących rozliczenia mediów,
 • rozpatrywanie korespondencji w sprawie opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę.

Kierownik Działu Teresa Cyzio tel. 52 342 70 76 w. 48, e-mail: t.cyzio@smzjednoczeni.pl

Pracownicy Działu:

Mariola Moskal tel. 52 342 70 76 w. 34, e-mail: m.moskal@smzjednoczeni.pl
Agnieszka Michalska tel. 52 342 70 76 w. 46, e-mail: a.michalska@smzjednoczeni.pl
Hanna Barcińska tel. 52 342 70 76 w. 46, e-mail: h.barcinska@smzjednoczeni.pl
Katarzyna Skarwecka-Majcherek tel. 52 342 70 76 w. 34, e-mail: k.skarwecka@smzjednoczeni.pl

Dział ds. Gospodarki Zasobami Spółdzielni zajmuje się:

w zakresie gospodarki zasobami:

 • przygotowywaniem umów z najemcami i dzierżawcami oraz ich wypowiadanie,
 • rozliczaniem śmieci i opłat publiczno – prawnych oraz sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Miasta deklaracji,
 • prowadzeniem korespondencji z najemcami i dzierżawcami,
 • kontrola terminowego regulowania opłat przez najemców i dzierżawców,
 • zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. 

Pracownicy Działu – samodzielne stanowiska:

Jolanta Ławniczak tel. 52 342 70 76, e-mail: j.lawniczak@smzjednoczeni.pl
Marzena Jucewicz tel. 52 342 70 76, e-mail: m.jucewicz@smzjednoczeni.pl

 

w zakresie planowania rozliczania kosztów:

 • dokonywaniem zmian na kontach czynszowych opłat w zakresie lokali użytkowych,
 • fakturowaniem czynszu dla najemców i dzierżawców,
 • rozliczaniem mediów dla najemców i dzierżawców,
 • przygotowywanie założeń do planu finansowo-gospodarczego na dany rok kalendarzowy,
 • sporządzanie planu finansowo-gospodarczego na dany rok kalendarzowy,
 • sporządzanie korekty planu finansowo-gospodarczego za dany rok kalendarzowy,
 • ustalanie dla nieruchomości indywidualnych stawek eksploatacji na dany rok oraz wskazywanie uzasadnienie dla ich wprowadzenia,
 • przedstawianie kalkulacji stawek eksploatacji na wniosek właściciela lokalu,
 • okresowa analiza wyników ekonomicznych,
 • prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych wraz z ustalaniem powierzchni dla potrzeb rozliczeń wewnątrz – spółdzielczych,
 • sprawdzanie faktur pod kątem ich zgodności z zatwierdzonym planem finansowo – gospodarczym,
 • wnioskowanie do Zarządu konieczności zmiany stawki eksploatacji w wyniku odchylenia w obowiązującym planie finansowo – gospodarczym.

Pracownicy Działu – samodzielne stanowiska:

Magdalena Makowska tel. 52 342 70 76 w. 43, e-mail: m.makowska@smzjednoczeni.pl
Justyna Goclik tel. 52 342 70 76 w. 43, e-mail: j.goclik@smzjednoczeni.pl

Zadania Działu Finansowo-Księgowego:

 • prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zapewnienie ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu informatycznego,
 • przygotowywanie dokumentacji finansowo-księgowej dla potrzeb badania przez biegłego rewidenta,
 • kontrola formalno-rachunkowa faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych,
 • terminowa realizacja zobowiązań wynikających z faktur zakupu oraz zobowiązań publicznoprawnych,
 • ewidencjonowanie składników majątku trwałego oraz naliczanie amortyzacji, umorzenia,
 • rozliczanie podatku VAT, prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • obsługa systemu bankowości elektronicznej,
 • organizowanie obrotu gotówkowego i prowadzenie obsługi kasowej,
 • ewidencja księgowa dokumentów magazynowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i deklaracji, których obowiązek składania wynika z przepisów ustaw.

Główny Księgowy: Jolanta Danak tel. 52 342 70 76 w. 45 lub bezpośredni 52 342 51 24, e-mail: j.danak@smzjednoczeni.pl
Kierownik Działu: Agnieszka Szałkowska tel. 52 342 51 24 w. 27, e-mail: a.szalkowska@smzjednoczeni.pl

Dział Techniczny zajmuje się sprawami w zakresie: inwestycji i remontów, energetycznym, instalacyjno-ciepłowniczym i przekształceń gruntów.

Pracownicy Działu – samodzielne stanowiska:

Tomasz Siatkowski (w sprawach energetycznych) tel. 342 70 76 w. 30, e-mail: t.siatkowski@smzjednoczeni.pl
Henryk Krępeć (w sprawach instalacyjno-ciepłowniczych) tel. 52 342 70 76 w. 31, e-mail: h.krepec@smzjednoczeni.pl
Tomasz Krawaczyński (w sprawach przekształceń gruntów) tel. 52 342 70 76 w. 31, e-mail: t.krawaczynski@smzjednoczeni.pl

Scroll to Top