Organy Spółdzielni

Zgodnie z § 78 Statutu Spółdzielni Organami Spółdzielni są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd,
 4. Rady Osiedli.

Wybory do organów Spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby członków Spółdzielni. Odwołanie członka organu na­stępuje również w głosowaniu tajnym.

Do organów Spółdzielni wybrani zostają kandydaci, którzy otrzy­mali kolejno największą ilość głosów, a w przypadku podzielenia Walnego Zgromadzenia na części, licząc łącznie wyniki głoso­wań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwa­le. Uchwały organów Spółdzielni podejmowane są zwykłą więk­szością głosów, chyba, że ustawa lub Statut wymagają kwalifi­kowanej większości głosów.

Tryb zwoływania posiedzenia organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy, określa Statut oraz regulaminy wydane na podstawie Statutu.

W oparciu o § 79 Statutu Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie może być dzielone na części jeżeli liczba członków Spółdzielni przekroczy 500. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz liczbę części, ustala Rada Nadzorcza.

Członek ma prawo korzystania, na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomo­cy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia.

Pełnomocnictwo:

 1. udzielane jest jednorazowo i winno zawierać: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego pełnomocnika i udzielającego pełnomocnictwa oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. powinno być złożone na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem lub jego pierwszą częścią w siedzibie Spółdzielni,
 3. w przypadku stawienia się osobiście na Walne Zgromadzenie lub jego części przez członka udzielającego pełnomocnictwa, udzielone pełnomocnictwo traci moc.

Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest podzielo­ne na części, każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym zaliczeniem.

W Walnym Zgromadzeniu lub jego części mają prawo uczestni­czyć z głosem doradczym, przedstawiciele Związków Rewizyj­nych, Krajowej Rady Spółdzielczej, innych związków, a także za­proszeni przez Zarząd Spółdzielni goście i eksperci.

 

Zgodnie z § 80 Statutu Spółdzielni do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni,
 • rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowa­nie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzor­czej lub Zarządu w tych sprawach,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu lustracyjne­go oraz podejmowanie uchwał w związku z oceną lustracyjną działalności Spółdzielni,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilan­sowej lub sposobu pokrycia strat,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału albo li­kwidacji Spółdzielni,
 • rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w I instancji,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku Rewizyjnego lub wystąpienia z niego,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do organi­zacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 • upoważnienie Zarządu do działań mających na celu założenie Związku Rewizyjnego lub innego związku,
 • wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 • uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 • decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organiza­cyjnym lub gospodarczym oraz zasad gospodarki finansowej tych osiedli,
 • oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z § 103 Statutu Spółdzielni do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 • podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania planów gospodarczych i finansowych spółdzielni,
 • nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finan­sowych,
  2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględ­nieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
  3. przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania, przez Za­rząd, wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
  4. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  5. wyrażanie opinii w sprawach bieżącej działalności Spółdzielni przedstawionych przez Zarząd.
 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierają­cych wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czyn­nościach – do reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 • uchwalanie z delegacji Statutu, regulaminów przewidzianych w Statucie,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępcy,
 • ustalanie liczby członków poszczególnych Rad Osiedli,
 • uchwalanie regulaminu Rady Osiedla i koordynowanie działalności nadzorczo-kontrolnej,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określo­nych Statutem,
 • ustalanie zasad rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię oraz ustalanie wysokości stawek dla członków z tego tytułu,
 • ustalanie liczby części walnego zgromadzenia oraz zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł.

 

Skład Rady Nadzorczej – kadencja 2023-2026

 

 • Przewodnicząca:      Magdalena Łapacz
 • Zastępca:                   Kazimierz Pająkowski
 • Sekretarz:                   Ewa Gajda
 • Członek:                     Tomasz Cemke
 • Członek:                     Alicja Gierszewska
 • Członek:                     Sylwester Jaworski
 • Członek:                     Grzegorz Juraszewski
 • Członek:                     Anna Kozłowska
 • Członek:                     Stanisław Kuźniacki
 • Członek:                     Robert Lubrant
 • Członek:                     Ryszard Murawski
 • Członek:                     Agnieszka Nowak
 • Członek:                     Leopold Szarafiński
 • Członek:                     Teresa Szczupacka
 • Członek:                     Alicja Wójtowicz

Prezydium Rady Nadzorczej

 

 • Przewodnicząca:       Magdalena Łapacz
 • Zastępca:                    Kazimierz Pająkowski
 • Sekretarz:                    Ewa Gajda
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:                                      Agnieszka Nowak
 • Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej:     Tomasz Cemke
 • Przewodniczący Komisji GZS:                                                  Robert Lubrant
 • Przewodnicząca Komisji ds. Skarg i Wniosków:                   Anna Kozłowska

 

Kontakt z Radą Nadzorczą

 

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 14.oo  do 16.oo.

Termin spotkania należy uzgodnić z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem w sekretariacie Spółdzielni pod nr telefonu 52 342-70-76.

Wskazane jest podanie celu wizyty.

 

Stosownie do § 110 Statutu Spółdzielni Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decy­zji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie do właściwości in­nych organów Spółdzielni, a w szczególności:

 • podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz zawieranie umów dotyczących lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 • sporządzanie projektów planów gospodarczych,
 • prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalanych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych, prawnych i finansowych,
 • ochrona majątku Spółdzielni,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finanso­wych oraz ich przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń lub jego części,
 • zaciąganie zobowiązań kredytowych i innych zobowiązań, do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,
 • udzielanie pełnomocnictw,
 • współdziałanie z organami samorządu i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wysokości opłat za uży­wanie lokali,
 • podejmowanie decyzji w sprawie umarzania lub odstępowania od naliczania, w szczegól­nych sytuacjach, w całości lub w części, odsetek za zwłokę z tytułu opłat za używanie lokalu,
 • zarządzanie częściami wspólnymi wyodrębnionych nieruchomości. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.

Przepisów ustawy o własności lokali, o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 241 i art. 26. Do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.

Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności: Walnemu Zgromadzeniu, jego częściom i Radzie Nadzorczej.

Skład Zarządu:

Jarosław Skopek – Prezes Zarządu

Anna Świerczyńska – Zastępca Prezesa Zarządu

Arkadiusz Górra – Członek Zarządu

 

Kontakt z Zarządem Spółdzielni

 

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 14.oo do 16.oo.

Termin spotkania należy uzgodnić z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem w sekretariacie Spółdzielni pod nr telefonu 52 342-70-76.

Wskazane jest podanie celu wizyty.

 

Rady Osiedla pełnią funkcję opiniodawczą w sprawach dotyczących danego Osiedla.

Skład Rady Osiedla Powstańców Wielkopolskich:

 • Przewodnicząca:                                            Elżbieta Kalinowska
 • Zastępca Przewodniczącej – Sekretarz:    Krystyna Szarafińska
 • Członkowie:                                                     Mirosław Kulczyński, Jan Lewandowski

Dyżury Członków Rady Osiedla Powstańców Wielkopolskich odbywają się w drugi wtorek miesiąca podczas posiedzenia Rady w godzinach 15°° – 16°° w Administracji Osiedli przy ul. Koszalińskiej 32 w Bydgoszczy.

 

Skład Rady Osiedla Skrzetusko:

 • Przewodnicząca:                                            Danuta Gwiazda
 • Zastępca Przewodniczącej – Sekretarz:    Alicja Melech
 • Członkowie:                                                     Krystyna Kobus. Jacek Żołądkiewicz

Dyżury Członków Rady Osiedla Skrzetusko odbywają się w trzeci wtorek miesiąca podczas posiedzenia Rady w godzinach 15°° – 16°° w Administracji Osiedli przy ul. Koszalińskiej 32 w Bydgoszczy.

 

Skład Rady Osiedla Bartodzieje:

 • Przewodniczący:                                               Ireneusz Paczkowski
 • Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz:   Danuta Jeżak
 • Członkowie:                                                       Marzena Arent, Ewa Krzesiwczyk Janusz Skórczewski

Dyżury Członków Rady Osiedla Bartodzieje odbywają się w ostatni wtorek miesiąca podczas posiedzenia Rady w godzinach 15°° – 16°° w Administracji Osiedli przy ul. Koszalińskiej 32 w Bydgoszczy.

Scroll to Top