Klauzula informacyjna

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w Bydgoszczy

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni” w Bydgoszczy, której siedziba znajduje się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 53, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 342 70 76, adres mailowy: sekretariat@smzjednoczeni.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych na adres administratora lub mailowo iod@smzjednoczeni.pl
  3. Dane osobowe członków Spółdzielni, jak i osób niebędących jej członkami, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane oraz przez okresy wynikające z przepisów archiwizacyjnych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody ma Pani/Pan prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie przetwarzania.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich nieprzekazanie będzie skutkować brakiem realizacji celu, dla którego są pozyskane.
Scroll to Top