Przydatne informacje

Posiadasz tytuł prawny do lokalu mieszkalnego bądź umowę najmu lub podnajmu lokalu i chcesz otrzymać pomoc w ponoszeniu opłat za mieszkalnie pobierz wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z:

Następnie zgłoś się do Działu Obsługi Mieszkańców celem uzupełnienia wniosku przez pracownika Spółdzielni. 

Szczegółowe informacje w tej sprawie uzyskasz: Dodatek mieszkaniowy (UMB156)

Kupiłeś lub otrzymałeś prawo do lokalu w drodze darowizny lub spadkobrania, zgłoś się do nas celem wypełnienia odpowiednich formularzy oraz przedłóż akt notarialny lub prawomocne postanowienie sądu na podstawie których Zarząd Spółdzielni wyda potwierdzenie nabycia prawa do lokalu.

W przypadku zgonu właściciela lub współwłaściciela lokalu zgłoś się do nas z oryginałem aktu zgonu celem aktualizacji naliczenia opłat eksploatacyjnych za lokal.

Jeżeli posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu a Twoje małżeństwo zostało rozwiązane, zawiadom Spółdzielnię, któremu z małżonków przypadło prawo do lokalu mieszkalnego (przedłóż prawomocny wyrok sądu). Do momentu zawiadomienia Spółdzielni, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione odpowiadają solidarnie za opłaty.

Posiadasz spółdzielcze lokatorskie bądź własnościowe prawo do lokalu i chcesz przekształcić to prawo w prawo odrębnej własności, złóż wniosek wraz z kartą informacyjną danych osobowych niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec Spółdzielni (spłata wykupu gruntu, spłata kwoty nominalnego umorzenia kredytu, bieżący czynsz i inne)

Wnioski znajdziesz na naszej stronie w sekcji: Do pobrania

Jeżeli zamierzasz założyć księgę wieczystą na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zgłoś się do Działu Obsługi Mieszkańców celem wypełnienia wniosku, na podstawie którego wystawimy odpłatnie zaświadczenie do sądu o położeniu i wielkości lokalu do założenia księgi wieczystej.

Informację dotyczącą zmiany adresu korespondencyjnego, zmiany zaliczki na wodęzmiany ilości osób prosimy kierować na adres Spółdzielni wg załączonego druku.

Wnioski znajdziesz na naszej stronie w sekcji: Do pobrania

Przypominamy o obowiązku zgłaszania/aktualizacji rzeczywistej liczby osób zamieszkujących w lokalach, niezwłocznie po zaistnieniu zmiany np. urodzenie dziecka, pobyt bez meldunku, wynajem, pobyt poza miejscem zamieszkania, zgon, zameldowanie, wymeldowanie itp.

Prawidłowe, a zatem zgodne z prawdą, naliczanie i rozliczanie opłat powiązanych z liczbą zamieszkujących osób wymaga bieżącej, rzetelnej i zgodnej z prawdą aktualizacji zamieszkujących dany lokal osób. Świadome zatajenie informacji lub podanie informacji nieprawdziwej w tym zakresie jest uchyleniem się od ponoszonych kosztów utrzymania nieruchomości i prowadzi do obciążaniem nimi pozostałych mieszkańców.

Oświadczenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 53 (skrzynka na korespondencję), Administracji Osiedli (skrzynka na korespondencję) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@smzjednoczeni.pl

Interesantów przyjmują i szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Obsługi Mieszkańców (tel. 52 342-71-64 wew. 37 – 40; tel. kom. 731 812 235) w dniach:

Poniedziałek, Środa, Czwartek  od 8°° do 14°°

Wtorek  od 9°° do 16°°

Piątek  od 8°° do 13°°

 • Jezuicka 14A, tel. 52 58 59 450
 • Emilii Gierczak 6 (Fordon), tel. 52 58 58 735

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ODSZKODOWANIE

Najczęstszym występującym w Spółdzielni zgłoszeniem szkody jest zalanie mieszkania. W przypadku, gdy awaria była spowodowana złym stanem technicznym dachu bądź pionów wodnych lub kanalizacyjnych, to winę za szkodę ponosi Spółdzielnia. Wówczas z jej polisy OC można otrzymać odszkodowanie za zalanie mieszkania.

 1. Szkodę należy zgłosić telefonicznie w Dziale Technicznym Administracji Osiedli pod nr tel. 52 342 00 80, 52 342 00 81, 52 342 49 49. Należy powiadomić co i kiedy się wydarzyło, opisać szkodę, ewentualne przyczyny, a także należy przekazać dane osobowe właściciela mieszkania.
 2. Administracja Osiedli przyjmuje zgłoszenie i wysyła pracownika, który zweryfikuje przyczyny powstałego zdarzenia i sporządzi notatkę służbową. W przypadku nie stwierdzenia przyczyny zdarzenia z winy Spółdzielni, właściciel mieszkania może ubiegać się indywidualnie o odszkodowanie do swojego ubezpieczyciela. Natomiast jeśli odpowiedzialność ponosi Spółdzielnia powiadomienie o szkodzie należy zgłosić w formie pisemnej. Jest to podstawa do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. Lokator może zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela, wówczas to on występuje pisemnie do Spółdzielni o potwierdzenie szkody.
 3. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela, w razie wątpliwości do mieszkańca może zgłosić się rzeczoznawca w celu ustalenia terminu oględzin mieszkania. Jeśli nie będzie takiej potrzeby, ubezpieczyciel sporządza protokół szkód i ustala przyczyny szkody oraz winowajcę.
 4. Towarzystwo ubezpieczeniowe na wypłatę odszkodowania ma 30 dni, zazwyczaj jednak informację o wysokości przyznania świadczenia poszkodowany otrzymuje w ciągu kilku dni po oględzinach.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące podziału obowiązków Spółdzielni a Członków Spółdzielni znajdują się w Regulaminie obowiązków Spółdzielni, członków, właścicieli i najemców w zakresie naprawy wewnątrz

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 3 z dnia 23 stycznia 2024 roku zmian do Zasad dofinansowania kosztów wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach, dla wniosków złożonych od dnia 24 stycznia 2024 roku, obowiązują następujące zasady:

 1. Dofinansowanie do wymiany okien przysługuje tylko raz na dane okno w mieszkaniu, niezależnie kto jest właścicielem tego lokalu.
 2. Uprawnione do refundacji są osoby, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub posiadacze prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
 3. Jeżeli na dzień wypłaty refundacji uprawnieni posiadają zaległość w opłatach czynszowych za lokal, wówczas środki z tytułu dofinansowania zostaną przekazane na pokrycie zadłużenia.
 4. Refundacja wynosi 27% kosztów poniesionych na wymianę okna PCV standardowego, nie więcej jednak niż wartość określona przez Zarząd Spółdzielni na podstawie zaakceptowanego na dany rok cennika, określającego wymiary i uśrednione ceny plastikowych okien standardowych. Refundacja dotyczy tylko stolarki okiennej i nie obejmuje elementów dodatkowych takich jak np. parapety, rolety, żaluzje.
 5. Właściciel lokalu wybiera dowolną firmę, która wymienia okna w jego lokalu. Wymieniona stolarka okienna musi zostać zamontowana zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. Przy wymianie okien należy zachować te same wymiary ościeżnic co dotychczas, a także zachować kolorystykę okien zastosowaną na elewacji budynku (zewnętrznie).
 6. Dokumenty, które należy złożyć, aby otrzymać refundację:
  wniosek do pobrania tutaj

  – faktura zakupu i wymiany okien wystawiona na właściciela mieszkania z adresem lokalu, w którym została wymieniona stolarka okienna,
  – w przypadku braku informacji na fakturze, że została opłacona, wówczas należy przedstawić dowód zapłaty lub potwierdzenie dokonania przelewu,
  – dokument, w którym wskazane są wymiary wymienianych okien np. kosztorys, zamówienie, oferta.
  – protokół potwierdzający wymianę okien sporządzony przez pracownika Spółdzielni.

 7. Kompletne dokumenty można składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 53 lub w Administracji Osiedli przy ul. Koszalińskiej 32 w Bydgoszczy. Dopuszcza się składanie kompletu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod warunkiem, iż uprawniony do refundacji złożył w Spółdzielni oświadczenie o przekazywaniu korespondencji drogą elektroniczną.

 8. Realizacja wniosków następować będzie według kolejności ustalonej na podstawie daty ich złożenia wraz z fakturą zakupu.
 9. Wypłata zrefundowanych środków realizowana będzie maksymalnie dwa razy w roku. O terminie ich wypłaty Spółdzielnia poinformuje wnioskodawcę na piśmie.
 10. Formy wypłaty dofinansowania:

  – na wskazany rachunek bankowy,
  – na poczet opłat czynszowych za lokal,
  – na pokrycie zadłużenia, w przypadku zaległości w opłatach czynszowych za lokal.

Scroll to Top